Close

BG16RFOP002.073 Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19


На 21-ти Август 2020 година Пуерто ООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура BG16RFOP002.073 Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пндемията COVID-19. Проектът е насочен към преодоляване недостиг ана средства и липсата на ликвидност настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Основната цел е Осигуряване на оперативен капитал за българските мирко и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Проектът BG16RFOP002.073-9404-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидимичния взрив от COVID-19 е на обща стойност 10 000 лева. Размерът на европейското финансиране е в размер на 8500 лева и национално финансиране в размер на 1500 лева. Периода на изпълнение на проекта е 3 месеца. Изпълнението на дейностите по договора започва от 20.08.2020 година. Изпълнението на проекта се основава на целите на ОП ИК 2014-2020 и е в съотвтествие с Приоритетна ос Предприемачество и капацитет на растеж на МСП.

Екипът на Пуерто ООД