Close

BG16RFOP002-2.092-0223 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“


Информация за сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.092-0223

„Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

 

На 21-ти Декември 2020 година „Пуерто“ООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), процедура BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.   

Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП “; Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП“.

 

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез европейския фонд за регионално развитие.

Общата стойност на проекта е: 2897,95 лв., от които 2463,26 лв. европейско и 434,69 лв.  от Национално съфинансиране.                                   
 

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА:

"Пуерто" ООД  основна икономическа дейност с код по КИД-2008 / 79.11. Туристическа агентска дейност. 
Проектът е насочен към преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, чрез директно предоставяне  BG16RFOP002-2.080 „Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от  COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)“
 

ЦЕЛ/И НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.

  

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

Дата на стартиране 21.12.2020 г.
Дата на приключване 21.03.2021 г.

Екипът на Пуерто ООД